Charakteristika hypotekárneho úveru

Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorý je vždy zabezpečený nehnuteľnosťou…

Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorý je vždy zabezpečený nehnuteľnosťou a ktorý môžete splácať maximálne 30 rokov. V rámci produktu hypotekárny úver sa môžete rozhodnúť pre hypotekárny úver účelový (tzv. klasický hypotekárny úver), ktorý môžete použiť na investíciu do nehnuteľnosti, napr. na účely kúpy, rekonštrukcie, výstavby alebo prestavby nehnuteľnosti.

Zároveň ak budete spĺňať podmienky nároku na štátny príspevok pre mladých, môžete získať zvýhodnenie na úrokovej sadzbe. V prípade, že ešte nemáte vybranú nehnuteľnosť, ktorou budete ručiť, vo vybraných bankách môžete požiadať o hypotekárny certifikát, ktorým sa môžete preukázať predávajúcemu alebo realitnej kancelárii. Certifikát je potvrdením Vašej bonity a teda garanciou, že Vám banka úver poskytne. Pre tých, ktorí plánujú splatiť svoj pôvodný hypotekárny úver v inej banke alebo konsolidovať viaceré úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (aj hypotekárne úvery a spotrebné úvery) do jedného, je určený hypotekárny úver na refinancovanie. Ak nemienite banke preukazovať účel použitia požičaných prostriedkov, vhodný je bezúčelový hypotekárny úver, avšak jeho splatnosť je obvykle kratšia ako splatnosť účelového hypotekárneho úveru. Maximálna výška hypotekárneho úveru závisí od typu úveru v jednotlivých bankách a je stanovená podľa obchodnej stratégie príslušnej banky na základe Vašej bonity, hodnoty a typu zakladanej nehnuteľnosti.

SPLÁCANIE

Splácanie hypotekárneho úveru je mesačné, t.j. v mesačných anuitných splátkach, ktoré pozostávajú z istiny a úroku. Poplatok za vedenie úverového účtu je možné splácať aj spolu so splátkou úveru. Hypotekárny úver môžete splácať inkasom z Vášho bežného účtu vedeného v banke poskytujúcej hypotekárny úver. V takom prípade nemusíte sledovať dátum splátky, ale splátka vrátane mesačných poplatkov, je automaticky v deň splatnosti zúčtovaná z Vášho bežného účtu. Ak Vám splácanie inkasom z účtu vedeného v banke poskytujúcej hypotekárny úver nevyhovuje, splácať môžete aj iným spôsobom, napr. prevodným príkazom z účtu v inej banke, alebo vkladom v hotovosti.Ak budete chcieť zrealizovať splátku nad rámec dohodnutých mesačných splátok, môžete požiadať o vykonanie mimoriadnej splátky alebo predčasné splatenie celého hypotekárneho úveru. Pri výročí fixácie úrokovej sadzby môžete celý úver predčasne splatiť bez poplatku.

ÚROKOVÁ SADZBA

Úroková sadzba hypotekárneho úveru je fixovaná na určité obdobie, počas ktorého sa nemení. Dobu fixácie si môžete zvoliť pri žiadosti o úver, pričom na výber máte 1,2,3,5,10,15 a 20 ročnú fixáciu úrokovej sadzby, podľa produktu jednotlivých bánk. Konkrétna výška úrokovej sadzby je určená pri schvaľovaní žiadosti o hypotekárny úver a je uvedená v úverovej zmluve. Banka je oprávnená meniť výšku úrokovej sadzby vždy pri výročí fixácie, pričom jej zmenu počas splácania hypotekárneho úveru oznamuje písomne. Aktuálne výšky úrokových sadzieb sú zverejnené aj na internetovej stránke jednotlivých bánk.

POPLATKY

Poplatky, ktoré sú spojené s Vašim úverom, sú účtované vždy podľa platného Cenníka jednotlivých bánk. Aktuálne výšky poplatkov sú zverejnené na internetovej stránke jednotlivých bánk.

ZABEZPEČENIE HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU

Hypotekárny úver musí byť vždy zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou, napríklad bytom, rodinným domom alebo aj pozemkom. Pri poskytnutí výšky hypotekárneho úveru sa berie do úvahy hodnota zabezpečenia, ktorú banke ponúkate. Vašou povinnosťou je zároveň zakladanú nehnuteľnosť poistiť vo Vami zvolenej poisťovni, alebo využiť ponuku výhodného a rýchleho poistenia sprostredkovaného prostredníctvom banky poskytujúcej hypotekárny úver.

ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

V prípade, ak počas splácania hypotekárneho úveru potrebujete na úvere uskutočniť zmeny, môžete požiadať o zmenu zmluvných podmienok. V rámci zmien zmluvných podmienok v jednotlivých bankách je možný napríklad úplný odklad splátky, skrátenie/predĺženie splatnosti, zmena zabezpečenia a pod.. Za uvedené zmeny je spravidla účtovaný poplatok v zmysle platného Cenníka jednotlivých bánk.

RIZIKÁ SPOJENÉ S NESPLÁCANÍM HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU

Poplatky, ktoré sú spojené s Vašim úverom, sú účtované vždy podľa platného Cenníka jednotlivých bánk. Aktuálne výšky poplatkov sú zverejnené na internetovej stránke jednotlivých bánk.

POPLATKY

V prípade nesplácania hypotekárneho úveru je banka poskytujúca hypotekárny úver oprávnená účtovať klientovi dohodnutý úrok z omeškania nad rámec úrokovej sadzby úveru uvedenej v úverovej zmluve, účtovať poplatok za prípadné upomienky a postupovať v zmysle platných obchodných podmienok. V prípade dlhotrvajúcich a neriešiteľných problémov so splácaním je banka poskytujúca hypotekárny úver oprávnená pristúpiť k realizácii záložného práva podľa záložnej zmluvy a následne predať založenú nehnuteľnosť.

SPÔSOB A SYSTÉM OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad bankami v rámci dohľadu nad finančným trhom. Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce v nedodržiavaní určených podmienok podnikania, môže uložiť banke opatrenia na nápravu.